Loading...
ezgif-6-d11e7a98ac41.png
ezgif-6-291f8db74bc8.png
87 Charging Dock P7a_WHITE_400x400px.png
ezgif-6-d11e7a98ac41.png
ezgif-6-291f8db74bc8.png
87 Charging Dock P7a_WHITE_400x400px.png

Լիցքավորման Կայան IQOS 3 Multi

*
Քանակը
Լիցքավորման կայանը արագորեն լիցքավորում է քո IQOS 3 Multi-ի սարքը, և դու կարող ես օգտագործել բռնիչը, քանի դեռ սպասում ես։
Որտեղ կարող ենք առաքել
Որտեղից կարող եք վերցնել
Այս արտադրանքը զերծ չէ ռիսկերից և մատակարարում է նիկոտին, որը կախվածություն է առաջացնում։ Նախատեսված է չափահասների համար։