Ապրանքների վաճառքի պայմանները

Ապրանքների վաճառքի պայմանները, 21.12.2023թ.


Սույն փաստաթուղթը սահմանում է Կայքի գրանցված օգտատերերի կողմից Ինտերնետ-խանութի միջոցով Ապրանքներ պատվիրելու և գնելու պայմանները: Սույն պայմանների, ինչպես նաև սույն Կայքի բովանդակության ոչ մի դրույթ չի կարող դիտարկվել որպես ՖՄԱ-ի կամ Վաճառողի կողմից արվող հրապարակային առաջարկ: Ապրանքների բնութագրերը, գները և այլ տեղեկությունները Կայքում ներկայացված են զուտ տեղեկատվական նպատակով, որպեսզի հնարավորություն տան Ձեզ առուվաճառքի պայմանագրի կնքման առաջարկ մշակել և ներկայացնել Վաճառողին:


1. Տերմիններ և սահմանումներ

Սույն փաստաթղթում օգտագործվելու դեպքում, ստորև նշված տերմիններն ունեն հետևյալ իմաստը, եթե համատեքստից այլ բան չի բխում.


1.1. Կայք՝ www.iqos.com / www.iqos.am կայքը:


1.2. Կայքից օգտվելու պայմանները՝ Կայքից օգտվելու պայմաններ առ 30 ապրիլի, 2020թ.:


1.3. Ապրանքներ՝ ծխախոտ պարունակող արտադրանքներ, ծխախոտ տաքացնող էլեկտրոնային համակարգեր և Կայքում ներկայացված այլ ապրանքներ:


1.4. «ՖՄԱ» ՍՊԸ կամ ՖՄԱ՝ Ապրանքները ներմուծող «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, հասցե՝ 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, «Կամար» բիզնես-կենտրոն, 8-րդ հարկ, ՀՎՀՀ՝ 00454054:


1.5. Վաճառող կամ մենք (բոլոր դեպքերում)՝ «Կարատ Թրեյդ» ՍՊԸ, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, հասցե՝ ՀՀ. Երևան 0079, Մամիկոնյան 17/2, ՀՎՀՀ՝02874778, էլ. փոստ՝ Info@carattrade.am հեռ.՝ 00-374-60-434343:


1.6. Ինտերնետ-խանութ՝ Կայքի այն մասը (որտեղ հասանելի է «ԳՆԵԼ» բաժինը), որտեղից Կայքի գրանցված օգտատերերը կարող են Ապրանքներ պատվիրել կամ գնել Վաճառողից:


1.7. Ապրանքների վաճառքի պայմաններ՝ Ապրանքների վաճառքի՝ սույն փաստաթղթով սահմանված պայմանները: Ապրանքների վաճառքի պայմանները հանդիսանում են Կայքից օգտվելու պայմանների անբաժանելի մասը:


2. Ապրանքների պատվիրման կարգը

2.1 Դուք կարող եք Ապրանքներ պատվիրել, եթե գրանցված եք Կայքում, կարդացել և ընդունել եք Կայքից օգտվելու պայմանները, Ապրանքների վաճառքի սույն պայմանները և համապատասխանում եք Կայքից օգտվելու հետևյալ պայմաններին` (1) առնվազն 18 տարեկան եք, (2) հանդիսանում եք ծխախոտի և/կամ ծխախոտ պարունակող արտադրանքի սպառող և (3) բնակվում եք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:


2.2 Ապրանք գնելու համար անհրաժեշտ է Ապրանքի պատվեր ուղարկել Վաճառողին՝ սեղմելով «Պատվեր» հղումը, որը գտնվում է Ինտերնետ-խանութի էջի «Ձեր զամբյուղը» բաժնում, ընտրել վճարման և առաքման մեթոդը՝ լրացնելով համապատասխան ձևաթուղթը, կամ զանգահարել 00-374-44-004767 հեռախոսահամարով: Ուղարկելով պատվերն Ինտերնետ-խանութի միջոցով՝ Դուք դրանով պարտավորվում եք, Վաճառողի կողմից պատվերն ընդունվելու դեպքում, Ձեր պատվերի համաձայն գնում կատարել:


Ինտերնետ-խանութում նշված ապրանքների արժեքը ներառում է այն հարկերը, որոնք կարող են կիրառվել Ապրանքները վաճառելիս:


2.3 Ձեր պատվերը համարվում է Վաճառողին արված առաջարկ՝ Ձեր կողմից պատվերում նշված պայմանների, ինչպես նաև պատվերը գրանցելիս Կայքում ներկայացված պայմանների և Ապրանքների վաճառքի սույն պայմանների համաձայն, Ձեր պատվերում նշված Ապրանքների առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ: Վաճառողն իր հայեցողությամբ կարող է հրաժարվել Ձեզ վաճառել Ապրանքները` Ձեր պատվերի համաձայն (մերժել Ձեր առաջարկը): Պատվերի վավերությունը ստուգելու նպատակով, պահանջվում է Ձեր տարիքի և անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ հարցերի շուրջ ձեր բանավոր հաստատումը: Պատվերի վավերությունը ստուգելու նպատակով, Վաճառողը կամ վերջինիս լիազորված անձը կարող է կապ հաստատել Ձեզ հետ` հեռախոսով կամ հաղորդակցության այլ միջոցներով:


Պատվերը կարող է չընդունվել հետևյալ պատճառներով`

· Պատվիրված Ապրանքն առկա չէ պահեստում,

· Ապրանքի գինը կամ նկարագրությունը սխալ է նշված,

· Մենք չենք կարող առաքել Ապրանքը նշված հասցեով,

· Դուք չեք համապատասխանում Ապրանքի վաճառքի պայմաններում նշված պայմաններին, ներառյալ երբ կասկածում ենք, որ Ձեր 18 տարին չի լրացել:


2.4 Պատվերում որևէ սխալ հայտնաբերելու դեպքում, խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ՝ ուղղումներ կատարելու կամ պատվերը չեղարկելու համար:


2.5 Վաճառողը հաստատում է պատվերի ընդունումը (ընդունում է Ձեր առաջարկը)՝ ուղարկելով պատվերի համարը պարունակող էլեկտրոնային նամակ կամ sms հաղորդագրություն` Կայքում գրանցվելիս Ձեր կողմից նշված հասցեին կամ հեռախոսահամարին: Առուվաճառքի էլեկտրոնային պայմանագիրը համարվում է կնքված պատվերի հաստատումը Ձեզ ուղարկվելու պահից:


2.6 Պատվերի հաստատումն ստանալուց հետո, անհրաժեշտության դեպքում, Դուք կարող եք Վաճառողին պահանջ ուղարկել` Ձեր պայմանագիրն անխմբագրելի ձևաչափով Ձեզ ուղարկելու համար: Ձեր պահանջով՝ կուղարկվի էլեկտրոնային նամակ, որում նշված կլինեն Ձեր և Վաճառողի միջև կնքված պայմանագրի բոլոր էական պայմանները:


3. Առուվաճառքի էլեկտրոնային պայմանագիր

3.1 Երբ Վաճառողն ընդունում է Ձեր պատվերը, Ձեր և Վաճառողի միջև կնքվում է առուվաճառքի էլեկտրոնային պայմանագիր (այսուհետ՝ «Պայմանագիր»): Պայմանագրի հիմնական պայմանները սահմանվում են Ապրանքների վաճառքի սույն պայմանների, Կայքում ներկայացված ու Ապրանքները պատվիրելիս Ձեր կողմից ընտրված տեղեկատվության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն:


3.2 Ապրանքների համար վճարումը կատարվում է Պայմանագրի կնքումից հետո: Ապրանքի համար վճարումը պետք է կատարվի առցանց (եթե այդպիսի տեխնիկական հնարավորություն առկա է) կամ վաճառքի կետերում: Մենք կհանձնենք Ապրանքը, Պայմանագրում նշված Ապրանքի գինը Ձեր կողմից ամբողջությամբ վճարելուց և Վաճառողի և/կամ առաքումն իրականացնող վերջինիս ներկայացուցչի կողմից Ձեր տարիքը հաստատելուց հետո: Տարիքը ստուգելու և անձը նույնականացնելու համար, անհրաժեշտ կլինի Վաճառողին կամ նրա ներկայացուցչին ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ: Ապրանքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կանցնի Ձեզ այն պահից, երբ Վաճառողն այն կհանձնի Ձեզ: Առուվաճառքի պայմանագրի լուծման դեպքում, Դուք պարտավոր եք Ապրանքները վերադարձնել Վաճառողին:


3.3 Դուք իրավունք ունեք չեղարկել Վաճառողի կողմից ընդունված պատվերը, այն է` լուծել Պայմանագիրը մինչև Ապրանքի առաքումը՝ առանց տույժեր վճարելու՝ այդ մասին ծանուցելով Վաճառողին էլեկտրոնային փոստով կամ հեռախոսով:


3.4 Վաճառողն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծել Պայմանագիրը՝ Ձեզ ուղարկելով այդ մասին գրավոր (այդ թվում` էլեկտրոնային փոստով) ծանուցում: Եթե Վաճառողը լուծում է Պայմանագիրը կամ Պայմանագիրը լուծվում է Ապրանքների վաճառքի սույն պայմաններով սահմանված այլ հիմքերով, ապա Դուք իրավունք չունեք ստանալ Ձեր կողմից կատարված ուղղակի ծախսերի հատուցում: Եթե Դուք վճարել եք պատվերի համար, իսկ Վաճառողը լուծում է Պայմանագիրը, Վաճառողը պարտավորվում է ստորև նշված 3.6 կետի համաձայն ամբողջությամբ Ձեզ վերադարձնել վճարված գումարը:


3.5 Առուվաճառքի պայմանագիրը համարվում է լուծված ստորև նշված դեպքերից որևէ մեկը տեղի ունենալու կամ Վաճառողի կամ վերջինիս առաքման գործակալի կողմից հայտնաբերվելու պահից.


· Դուք հրաժարվում եք ստանալ Ապրանքը Ձեր պատվերի համաձայն,

· Դուք հրաժարվում եք վճարել Ապրանքի համար առուվաճառքի պայմանագրի համաձայն,

· Դուք չեք կարողանում հաստատել, որ Ձեր անձնական տվյալները համապատասխանում են գրանցման պահին Կայքում նշված տվյալներին,

· Դուք չեք կարողանում Վաճառողին կամ վերջինիս առաքիչին հաստատել, որ Դուք 18 տարեկան եք:


3.6 Եթե առուվաճառքի պայմանագիրը լուծվում է մինչև Ապրանքը Ձեզ հանձնելը, Վաճառողը կամ վերջինս առաքիչը Ապրանքը չեն առաքի Ձեզ: Եթե Դուք վճարել եք Ապրանքների համար, Վաճառողը պարտավորվում է վերադարձնել Ձեզ գումարը առուվաճառքի պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումը ստանալուց հետո` երեսուն (30) օրվա ընթացքում:


3.7 Դուք իրավունք ունեք լուծել Պայմանագիրը (բացառությամբ HEETS-ի գնման պայմանագրի) այդ մասին Վաճառողին ծանուցելով` Ապրանքի համար վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը (վաճառքի կտրոնը) ստանալուց հետո` տասնչորս (14) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վաճառողը պարտավորվում է վերադարձնել վճարված գումարը Պայմանագրի լուծման վերաբերյալ Ձեր ծանուցումն ստանալուց հետո` երեսուն (30) օրվա ընթացքում: Դուք կարող եք Ապրանքը վերադարձնել անձամբ՝ հանձնելով այն ստորև նշված 5.2 կետում ներկայացված խանութներից որևէ մեկում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, խնդրում ենք զանգահարել Հաճախորդների աջակցության ծառայություն՝ 00-374-44-004767 հեռախոսահամարով:


4. Վճարման եղանակները

4.1 Դուք կարող եք վճարել Ձեր պատվերի համար հետևյալ եղանակներով`

• կանխիկ,

• բանկային քարտի միջոցով (եթե այդպիսի տեխնիկական հնարավորություն առկա է):


Բանկային քարտով վճարելու դեպքում, խնդրում ենք չօգտվել կասկածելի վճարային համակարգերից և/կամ կայքերից: Նշված հարցերով, խնդրում ենք դիմել Ձեր դեբետային կամ վարկային քարտը թողարկած բանկ:


5. Ապրանքների առաքում

5.1. Առաքիչի միջոցով

Կիրառելի է միայն Երևանում:

4500 ՀՀ դրամ և ավել արժեք ունեցող պատվերների դեպքում գործում է առաքում: Առաքման ծառայությունը հասանելի է աշխատանքային օրերին ժամը 11:00-ից մինչև ժամը 19:00-ը: Հնարավորության դեպքում, պատվերն առաքվում է նույն օրը կամ հաջորդ աշխատանքային օրը: Ապրանքներն առաքվում են Ձեր պատվերում նշված հասցեով: Նշված հասցեով պատվերն առաքելու անհնարինության դեպքում, մենք կարող ենք կապ հաստատել Ձեզ հետ՝ այդ մասին տեղեկացնելու, պատվերը չեղարկելու կամ փոփոխելու նպատակով: Պատվերն ստանալու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 18 տարին լրացած անձը ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձի և տարիքի ստուգման համար: Նախքան առաքված Ապրանքն ընդունելը՝ Դուք համաձայնում եք ստուգել այն` պարզելու անկնհայտ թերությունների ու անսարքությունների առկայությունը:


Մենք կկապվենք Ձեզ հետ՝ պատվերը հաստատելու, պատվերի կարգավիճակի մասին տեղեկացնելու և այլ նպատակներով: Դուք նույնպես հնարավորություն ունեք կապ հաստատել մեզ հետ:


5.2. Խանութից վերցնել

Պատվերն ստեղծելու ժամանակ, Դուք կարող եք տեսնել այն խանութների ցանկը, որտեղից կարող եք վերցնել Ապրանքը: Պատվերը լրացնելիս՝ անհրաժետ է նշել, թե որ խանութից եք ցանկանում գնել Ապրանքը: Պատվերը հաստատելուց հետո, Ապրանքը կարող է պահվել նշված խանութում 7 օր, իսկ նշված ժամկետում Ապրանքը չգնելու դեպքում 8-րդ օրը պատվերն ինքնաբերաբար չեղարկվում է:


Խանութներ

Երևան

• IQOS Q store՝ Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 3, Դալմա Մոլ

Աշխատանքային ժամեր՝10:00-ից մինչև 22:00-ը

• IQOS Q store՝ Արշակունյաց 34, Երևան Մոլ

Աշխատանքային ժամեր՝ 10:00-ից մինչև 22:00-ը

• IQOS Q store՝ Գայի պողոտա 16, Մեգամոլ

Աշխատանքային ժամեր՝ 10:00-ից մինչև 22:00-ը

• IQOS Q partner՝ Արշակունյաց 11/1, Սաս Ֆուդ Քորթ

Աշխատանքային ժամեր՝ 10:00-ից մինչև 22:00-ը

• IQOS Q partner՝ Հյուսիսային պողոտա 3, Պարմա

Աշխատանքային ժամեր՝ 10:00-ից մինչև 22:00-ը

• IQOS Q partner՝ Մաշտոցի 5, Երևան Սիթի

Աշխատանքային ժամեր՝ 10:00-ից մինչև 22:00-ը

• IQOS Q partner՝ Կոմիտաս 60/2, Երևան Սիթի

Աշխատանքային ժամեր՝ 10:00-ից մինչև 22:00-ը:

Նշված ցանկը տեղեկատվական բնույթ է կրում և կարող է փոփոխվել:


6. IQOS սարքի վերադարձը

Դուք կարող եք IQOS սարքը վերադարձնել խանութ` Ապրանքը ֆիզիկապես Ձեզ հանձնվելու պահից` տասնչորս (14) օրվա ընթացքում: Խանութի տեղակայման վայրը ճշտելու համար, խնդրում ենք զանգահարել Հաճախորդների աջակցության կենտրոն՝ 00-374-44-004767 հեռախոսահամարով: Գումարը ենթակա է վերադարձման միայն IQOS սարքի համար վճարման փաստը հավաստող փաստաթղթի (վաճառքի կտրոնի) առկայության դեպքում: Գումարը վերադարձվում է այն եղանակով (կանխիկ կամ անկանխիկ), որով կատարվել է IQOS սարքի համար վճարումը: Ծխախոտ պարունակող արտադրանքները վերադարձման ենթակա չեն:


Մենք իրավունք ունենք հետ չընդունել ձեր IQOS սարքը, եթե

• ապրանքի համար վճարման կտրոնի վրա նշված ամսաթվից անցել է տասնչորս (14) օրից ավել,

• ապրանքի որակն ստուգելիս՝ բացահայտվել են երաշխիքային սպասարկման պայմանների խախտումներ (հեղուկի ներհոսք և այլն),

• առկա չէ ապրանքի գնման փաստը հավաստող փաստաթուղթը, վաճառքի կտրոնը կամ ապրանքի լրակազմի որևէ բաղադրիչ բացակայում է,

• ապրանքի բաղադրիչներից որևէ մեկն օգտագործված է և վաճառքի համար պատրաստի վիճակում չէ:7. Երաշխիք

Վաճառողը երաշխիք է տրամադրում ծխախոտ տաքացնող IQOS համակարգի հետևյալ բաղադրիչների/սարքերի համար`

• IQOS լիցքավորման սարք

• IQOS բռնիչ

• IQOS սնուցման սարք

• lil SOLID 2.0

• lil SOLID Es

• VEEV ONE սարք

• IQOS ILUMA լիցքավորման սարք

• IQOS ILUMA բռնիչ

Երաշխիքային ժամկետը տասներկու (12) ամիս է, որը հաշվարկվում է գնման ամսաթվից: Գնման ամսաթիվը նշված է վճարման փաստը հավաստող փաստաթղթի (վաճառքի կտրոնի) բնօրինակի և/կամ երաշխիքային սպասարկման վկայականի վրա: Երաշխիքային սպասարկումից օգտվելու համար, անհրաժեշտ է Վաճառողին ներկայացնել վերոնշյալ փաստաթղթերը:


Երաշխիքային սպասարկման պահանջները խախտելը, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով` սարքի վրայի կոդը հեռացնելը, օգտագործողի և/կամ արտադրողի կամ իր լիազոր ներկայացուցչի կողմից չարտոնված ծառայություն մատուցողի կողմից սարքը բացելու, փոփոխելու կամ վերանորոգելու փորձերը, անվավեր են դարձնում IQOS, IQOS ILUMA, lil , ծխախոտ տաքացնող համակարգերի նաև VEEV ONE սարքի երաշխիքը և Դուք հնարավորություն չեք ունենա օգտվել երաշխիքից` IQOS-ի պաշտոնական խանութներին դիմելու դեպքում:


Սահմանափակ հավաքածուից սարքերի դեպքում, Վաճառողը կփոխարինի թերություն ունեցող ապրանքը` պահեստում առկա նույն գործառույթներով։ Առկա չլինելու դեպքում կառաջարկվի սարք ըստ հաճախորդի ցանկության և գույնի առկայության։ Առաջարկված տարբերակը պետք է համատեղելի լինի ։ Սարքի փոփոխությունը կարող է լինել միայն ավելի լավ տարբերակով


Մենք խորհուրդ ենք տալիս գրանցել Ձեր սարքը IQOS-ի պաշտոնական կայքում գնման պահին: Եթե սարքը գրանցվել է IQOS-ի պաշտոնական կայքում գնման պահին կամ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում, Դուք իրավունք կունենաք փոխարինել այն պատահական վնասի դեպքում, եթե առկա է կամ գործում է նման ծրագիր:


Եթե ճամփորդում եք այնպիսի երկրներ, որտեղ IQOS-ը շուկայահանված է «Ֆիլիպ Մորրիս» ընկերության կամ վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց կողմից` որպես միջազգային ապրանքանիշ, Դուք կարող եք օգտվել միջազգային երաշխիքային ծածկույթից: Միջազգային երաշխիքից կարող եք օգտվել, եթե Ձեր IQOS սարքը գրանցված է պաշտոնական կայքում և գտնվում է երաշխիքային սպասարկման ժամկետում: Առաջարկվող սպասարկման ծառայությունները, սարքը փոխարինելու հնարավորությունները, արձագանքման և առաքման ժամկետները, կարող են տարբերվել ըստ երկրների: Միջազգային երաշխիքի շրջանակներում պահանջ ներկայացնելու համար, անհրաժեշտ է դիմել Հաճախորդների աջակցման կենտրոն՝ 00-41-21547888 կամ 00-800-25592559 հեռախոսահամարներով (կամ Հաճախորդների աջակցման մեր կենտրոն՝ 00-374-44-004767 հեռախոսահամարով կամ Viber Bot chat-ի միջոցով՝ http://bit.ly/iqosfriends-viber) խնդիրը հայտնաբերելուց հետո` առավելագույնը մեկ (1) օրվա ընթացքում, և տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունը`

(1) Խնդիր ունեցող սարքի կոդը,

(2) Սարքի հետ կապված խնդիրների, վնասվածքի և դրանց պատճառների նկարագրությունը,

(3) Սխալն արտապատկերող հաղորդագրությունները,

(4) Մինչև սարքի խնդիրների առաջացումը կատարված գործողությունները և այդ խնդիրները վերացնելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցները:


Անսարքությունների ծածկույթ : Dalma, Yerevan Mall, Mega Mall
Երբ տաքացվող ծխախոտի սարքերի և փոդի հետ կապված խնդիր է առաջանում ՖՄԻ-ը իրականացնում է ապրանքի փոխարինում նմանը նմանի հետ* հետևյալ դեպքերում.

• Սարքը կամ սարքի մի մաս բացակայում է

• Սարքը արտահոսում է օգտագործումից առաջ կամ օգտագործման ընտաքում

• Անսովոր աէրոզոլի քանակի մատակարարում

• Այլ արտադրական թերություն


Ապրանքի փոխարինումը կարող է կատարվել միայն այն դեպքում, եթե չափահաս օգտատերը բացել է փաթեթը վաճառքի մասնագետի առջև գնելուց անմիջապես հետո՝ առանց խանութից դուրս գալու: Բոլոր մյուս դեպքերում, ապացույցը, որ փոդը անսարք է մինչև գնումը կատարելը, կրում է հաճախորդը:

Այն դեպքում, երբ ստուգումը պահանջում է փորձարկում, անսարքությունների վերացման ստուգումը պետք է կատարվի բացօթյա տարածքում՝ հաշվի առնելով գործող հակածխախոտային օրենքը:

Եթե պահանջվի, Դուք պարտավոր եք ներկայացնել Ձեր սարքի գնման ապացույց:


ՖՄԱ-ն կամ Վաճառողը կորոշի՝ արդյոք Դուք իրավունք ունեք փոխարինել սարքը կամ դրա բաղադրիչը` Ապրանքների վաճառքի սույն պայմանների համաձայն:


Ստորև ներկայացված են այն բացառությունները, որոնք չեն ծածկվում երաշխիքով կամ պատահական վնասվածքի ծածկույթով`

• Սխալ կամ ոչ նպատակային օգտագործման արդյունքում պատճառված վնաս, սարքի փաստացի փոփոխում կամ ձևափոխում կամ սարքի փոփոխման կամ ձևափոխման փորձ, բարձր լարման հետևանքով սարքին պատճառված վնաս,

• Սարքի սերիական համարի փոփոխում, աղավաղում կամ հեռացում,

• Սարքի չարտոնված բացում, սպասարկում կամ փոփոխություն,

• Սարքի կորուստ կամ գողություն,

• Սարքի կոսմետիկ վնաս, որը չի ազդել սարքի ֆունկցիոնալության վրա, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով` ճաքերը, քերծվածքները, փոսերը, կոտրված պլաստիկը կամ գունաթափությունը,

• Ոչ պատշաճ օգտագործում կամ հեղուկի հետ շփում, հրդեհի, ջրհեղեղների կամ բնական աղետի, պատերազմի, ահաբեկչության կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով սարքի վնասում,

• Ոչ համատեղելի պրոդուկտի հետ օգտագործման արդյունքում սարքի վնասում,

• Երաշխիքային պայմաններ սահմանող փաստաթղթերում նշված այլ բացառություններ:


8. Հաճախորդների աջակցման ծառայություն

Ձեր բոլոր հարցերը կարող եք ուղղել Հաճախորդների աջակցման ծառայությանը՝ 00-374-44-004767 հեռախոսահամարով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Հաճախորդների աջակցման ծառայությունն աշխատում է ամեն օր՝ ժամը 10.00-ից մինչև 21.00-ը: Դուք կարող եք նաև հաղորդագրություն թողնել մեր Կայքում` շուրջօրյա: Մենք կկապվենք Ձեզ հետ, երբ Ձեզ հարմար լինի: Զանգահարեք մեզ 00-374-44-004767 հեռախոսահամարով կամ գրեք support.am@iqos.com հասցեին:


Սպասարկման որակը բարելավելու նպատակով Հաճախորդների աջակցման ծառայության բոլոր զանգերը ձայնագրվում են: Մենք կպահպանենք Ձեր կոնտակտային հեռախոսահամարը կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ Ձեր խնդրանքով Ձեզ հետ կապ հաստատելու կամ հավելյալ հարցերի պարզաբանման համար:*Այն դեպքում, երբ նույն էեկտրոնային ծխախոտը կամ փոդը հասանելի չլինի, ՖՄԻ-ը կտրամադրի ցանկացած այլ, համարժեք փոդ՝ հիմնված վաճառակետում ապրանքատեսակների առկայության վրա: