Շրջաբերական ծրագրի պայմանները

1.Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Սույն պայմանները (այսուհետ` «Պայմաններ») կիրառելի են Շրջաբերական ծրագրին (այսուհետ` «Ծրագիր») մասնակցության նկատմամբ և կարգավորում են այն: Ծրագիրն իրենից ներկայացնում է վերամշակման նախաձեռնություն, որը Հայաստանի տարածքում իրականացվում է «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից:

1.2. Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը և հանգեցնել վարքագծի փոփոխության` կապված օգտագործումից հետո մեր ապրանքների պատասխանատու գործածության հետ, և ապահովել պարզ և հարմար լուծումներ, որոնց շնորհիվ մեր սպառողները հնարավորություն կունենան հավաքել և մեզ վերադարձնել իրենց օգտագործած սպառողական ապրանքները և ավարտված ծառայության ժամկետով սարքերը, որպեսզի մենք կարողանանք պատասխանատու կերպով գործածել դրանք:

2. Մասնակիցներ
2.1. Ծրագիրը նախատեսված է այն անձանց (այսուհետ` «Մասնակիցներ») համար, ովքեր`

(ա) հանդիսանում են Ընդունելի ապրանքի` օրենքով սահմանված տարիքը լրացած օգտագործողներ և գրանցված են IQOS-ի օգտագործողների տվյալների բազայում,
(բ) բավարարում են սույն Պայմանների 3-րդ բաժնում սահմանված պահանջներին:

2.2. Նոր էական հանգամանքներ ի հայտ գալու դեպքում, «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի փոփոխել սույն Պայմանները: Սույն Պայմանները կարող են փոփոխվել կամ դադարեցվել «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից՝ իր հայեցողությամբ, ցանկացած ժամանակ, առանց Մասնակիցներին այդ մասին նախապես ծանուցելու: Ընթացքում Դուք կտեղեկացվեք, սակայն մենք խորհուրդ ենք տալիս պարբերաբար վերանայել սույն Պայմանները:

2.3. Ծրագրին մասնակցել չեն կարող`

(ա) այն անձինք, ովքեր, ըստ կիրառելի օրենսդրության, համարվում են անչափահաս, կամ, կիրառելի օրենսդրության դրույթների համաձայն, չեն կարող հանդիսանալ Ծրագրի մասնակից,
(բ) չափահաս անձինք, ովքեր չեն ծխում կամ չեն օգտագործում նիկոտին պարունակող արտադրանք,
(գ) օրենքով սահմանված տարիքը լրացած օգտագործողները, ովքեր ներառված են «սև ցուցակում» կամ խախտել են «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ի կամ վերջինիս հետ համագործակցող` ծառայություններ մատուցող երրորդ անձի կողմից տրամադրվող որևէ ծառայության կամ իրականացվող որևէ ծրագրի պայմանները,
(դ) սարքերը, որոնք օրենքով սահմանված տարիքը լրացած օգտագործողը ստացել է` Թրեյդ-ինի կամ երաշխիքային սպասարկման պայմանների ներքո փոխարինման արդյունքում կամ վարձակալության ծրագրերի շրջանակներում:

3. Ծրագրի պայմանները
3.1. Մասնակից դառնալու համար, օրենքով սահմանված տարիքը լրացած օգտագործողը պետք է.

(ա) Այցելի IQOS պաշտոնական խանութ-սրահներից մեկը:
(բ) Վերադարձնի ստորև թվարկված ապրանքներից (այսուհետ` «Ընդունելի ապրանքներ») մեկը.
   (i) VEEV ONE փոդ համակարգ,
   (ii) VEEV NOW մեկանգամյա օգտագործման էլեկտրոնային ծխախոտ,
   (iii) VEEV ONE սարք,
   (iv) IQOS սարք (2.4, 2.4+, 3.0, Multi, 3 DUO, Originals DUO),
   (v) lil Solid սարք (2.0, Es),
   (vi) IQOS Iluma սարք (Iluma, Iluma One, Iluma Prime):
(գ) Վերադարձնի ապրանքն առանց ստորև նշված հատուցման («Չընդունելի թափոններ»):
   (i)Առանց այրման, տաքացվող ծխախոտային գլանակ (HEETS/FIIT):
(դ) Հայտնի Ծրագրին մասնակցելու իր ցանկության մասին:
(ե) Տա իր համաձայնությունը, որպեսզի մեր մասնագետը հանգամանորեն գնահատի ապրանքները և որոշի դրանց ընդունելի լինելը:
(զ) Ընդունի սույն Պայմանները՝ գրանցվելով սույն Ծրագրին:

4. Հատուցում
4.1. Ծրագրի ներքո տրամադրվող հատուցումը բաղկացած է յուրաքանչյուր վերադարձված Ընդունելի ապրանքի դիմաց վճարվող գումարից (այսուհետ` «Հատուցման պայման»), որը կազմում է 250 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր ապրանքի համար:

4.2. «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ի հայեցողությամբ, ընտրված մանրածախ առևտրի կետերում Մասնակիցներին յուրաքանչյուր Ընդունելի ապրանքի համար կառաջարկվի գումար` 250 ՀՀ դրամի չափով, կամ նշված գումարին համարժեք վառելիքի կտրոն (Ընդունվում է նվազագույնը 5 ապրանք, իսկ եթե վերադարձվող ապրանքների թիվը 5-ից մեծ է, ապա այդ ապրանքների ընդհանուր քանակը կլորացվում է դեպի ներքև` մինչև 5-ը): 

4.3. Հատուցման պայմանը կարող է փոփոխվել «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից ցանկացած ժամանակ՝ առանց Մասնակիցներին այդ մասին նախապես ծանուցելու: Ընդունելի ապրանքների դիմաց հատուցում ստանալու համար Մասնակիցը պետք է գրանցված լինի Idram վճարային համակարգի ինտերնետային կայքում: Idram վճարային համակարգի ինտերնետային կայքում գրանցված չլինելու դեպքում, հատուցման գումարը կփոխանցվի Մասնակցի հեռախոսահամարին:

5. Պահանջներ
5.1. Սույն Պայմաններից բխող ցանկացած պահանջ, որը Մասնակիցը կարող է ներկայացնել «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ին, ուժը կորցնում է այն ներկայացման ենթակա լինելու օրվանից` 3 ամիս անց, կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում` հիմք ընդունելով այդ երկու ժամկետներից ամենաերկարը:

6. Պատասխանատվություն
6.1. «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ն չի հանդիսանում Idram վճարային համակարգի ինտերնետային կայքի միջոցով հատուցման անմիջական տրամադրողը և որևէ պատասխանատվություն չի կրում այս կետում նշված գործողության որակի և կատարման, ինչպես նաև այդ մասով բոլոր կիրառելի օրենքների և իրավական ակտերի պահանջների համապատասխանության համար:

6.2. «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն է կրում միայն իր սեփական գործողությունների կամ անգործության համար, ներառյալ պարտավորությունը դիտավորյալ և անզգուշությամբ խախտելու համար: Նշվածից բացի, «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրվածի առավելագույն սահմաններում որևէ ուղղակի վնասի, բաց թողնված շահույթի, վաճառքների, եկամուտների կամ խնայողությունների, բիզնեսի կորստի, բարի համբավին հասցվող վնասի և/կամ նմանատիպ վնասների, տվյալների կամ տեղեկատվության կորստի կամ վնասման, տնտեսական զուտ վնասի, որևէ հատուկ, անուղղակի կամ հետևանքային կորստի, ծախսերի, վնասների կամ գանձումների կամ ծախքերի համար, որոնք որևէ կերպ առաջանում կամ ծագում են Ծրագրին մասնակցելու պատճառով կամ հետևանքով:

7. Բողոքների ներկայացման կարգ
7.1. Ծրագրի հետ կապված ցանկացած խնդրի մասին Մասնակիցը կարող է տեղեկացնել «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ին բողոքի պատճառը հայտնաբերելու օրվանից` 90 օրվա ընթացքում:

7.2. Բողոքը պետք է ներկայացվի 8.3 բաժնում նշված կոնտակտային տվյալների միջոցով:

7.3. Բողոքը պետք է պարունակի ներքոնշյալ տեղեկատվությունը.
(ա) Մասնակցի անունը,
(բ) Մասնակցի հեռախոսահամարը,
(գ) Բողոքի մանրամասն պատճառը և նկարագիրը:

8. Այլ դրույթներ
8.1. Ձեր կողմից տրամադրված անձնական տվյալների մշակման մանրամասն ընթացակարգը ներկայացված է մեր Գաղտնիության ծանուցագրի մեջ, որը հասանելի է հետևյալ հղումով. pmiprivacy.com:

8.2. Սույն Պայմանները կարգավորվում են այն երկրի օրենսդրությամբ, որտեղ գրանցված է «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ի գրասենյակը: Ցանկացած իրավական վեճի կարգավորումը բացառապես ընդդատյա է «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ի գրասենյակի գտնվելու վայրի դատարանին: Սույն Պայմանները կազմված են հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով: Տարընթեցումների դեպքում գերակայում է հայերեն տարբերակը:
8.3. Հարցերի դեպքում, ինչպես նաև կոնտակտային տվյալներին ծանոթանալու համար, կարող եք այցելել IQOS.am ինտերնետային կայքը կամ զանգահարել մեզ +374 44 004767 հեռախոսահամարով ամեն օր, ժամը 9:00-21:00: