The science and vision behind IQOS

The science and vision behind IQOS

IQOS is the combination of science, technology and vision.

Science behind heated tobacco

We believe in science. We believe it can change the lives of millions of smokers, who would otherwise continue to smoke. To this effect, we recruited scientists to work on an important idea: developing less harmful products that cigarette smokers can switch to if they don’t quit. Hundreds of scientists and engineers at PMI’s global Research and Development centers in Switzerland and Singapore have developed and evaluated IQOS, an innovative electronic device that heats and not burns tobacco. It produces a tobacco vapor that delivers tobacco taste and nicotine.

Tested to high standards

IQOS-ն անցել է մի շարք գիտական ուսումնասիրություններ՝ այդ թվում մինչ օրս 18 ոչ կլինիկական և 10 կլինիկական հետազոտություններ` ներառելով հազարավոր մասնակիցներ: Առկա ապացույցների ամբողջությունը ցույց է տալիս, որ թեև IQOS-ի օգտագործումը ռիսկերից զերծ չէ, IQOS-ին ամբողջությամբ անցնելն ավելի քիչ վտանգ է ներկայացնում Ձեր առողջության համար, քան ծխելը շարունակելը:*

Կարևոր տեղեկություն․ IQOS-ը զերծ չէ ռիսկերից և մատակարարում է նիկոտին, ինչը կախվածություն է առաջացնում:
* Ըստ առկա ապացույցների ամբողջության, որոնք վերաբերում են IQOS-ի և ծխելը շարունակելու համեմատությանը։
Tested to high standards
IQOS has gone through robust scientific assessments, including, to date, 18 non-clinical and 10 clinical studies involving thousands of participants.  The totality of evidence available shows that, while IQOS use is not risk-free, switching completely to IQOS presents less risk to your health than continuing to smoke cigarettes. *
Technology – the world revolves around it. Over the years, it has radically changed our lives for the better. The way we work, the way we communicate, the way we travel. By combining science and technology is how we developed a better alternative to continued smoking.

Why heating is better

Technology – the world revolves around it. Over the years, it has radically changed our lives for the better. The way we work, the way we communicate, the way we travel. By combining science and technology is how we developed a better alternative to continued smoking.

IQOS is changing for the better the way adult smokers, who would otherwise continue to smoke, can have tobacco experience.

IQOS heats tobacco instead of burning it for a simple reason: the burning of tobacco emits high amounts of harmful substances like carbon monoxide. IQOS HeatControl™ Technology prevents tobacco from burning, which means it significantly reduces the number and level of harmful chemicals emitted compared to cigarette smoke.
IQOS is changing for the better the way adult smokers, who would otherwise continue to smoke, can have tobacco experience.

Heating technology

When a cigarette is burned, smoke and ash are produced, as well as a large amount of harmful substances.
Cigarette smoke is a complex mixture of over 6,000 chemical substances, around 100 of which have been linked to smoking-related diseases by public health authorities.

IQOS HeatControl™ Technology heats tobacco to a lower temperature, ensuring that combustion does not occur. Because there is no combustion, IQOS does not produce smoke. It generates a tobacco vapour that brings you a high-quality tobacco taste experience with 95% less* harmful substances compared to cigarettes.
Important information: It does not necessarily equal a 95% reduction in risk. IQOS is not risk-free.
* ”95% less” represents the average reductions in levels of a range of harmful chemicals (excluding nicotine) compared to the smoke of a reference cigarette. See Important Information on IQOS.com
When a cigarette is burned, smoke and ash are produced, as well as a large amount of harmful substances.             Cigarette smoke is a complex mixture of over 6,000 chemical substances, around 100 of which have been linked to smoking-related diseases by public health authorities.
IQOS HeatControl™ Technology heats tobacco to a lower temperature, ensuring that combustion does not occur. Because there is no combustion, IQOS does not produce smoke. It generates a tobacco vapour that brings you a high-quality tobacco taste experience with 95% less* harmful substances compared to cigarettes.
Cigarettes burn tobacco, which produces high amounts of carbon monoxide.     IQOS doesn’t burn tobacco, producing on average 98% less carbon monoxide (CO) and significantly lower levels of other harmful chemicals compared to cigarettes.*

Cigarettes produce high amounts of Carbon Monoxide - IQOS doesn't

Cigarettes burn tobacco, which produces high amounts of carbon monoxide. IQOS doesn’t burn tobacco, producing on average 98% less carbon monoxide (CO) and significantly lower levels of other harmful chemicals compared to cigarettes.*
IMPORTANT INFORMATION: This does not mean a 98% reduction in risk, and carbon monoxide is only one of many harmful substances in cigarette smoke. IQOS is not risk free, and provides nicotine which is addictive.
* We measured the levels of certain harmful chemicals prioritized for reporting by renowned public health organizations, and these are reduced on average by 95% compared to the smoke of a cigarette (nicotine excluded).
IQOS tobacco vapour is less harmful than cigarette smoke. To demonstrate this, we conducted a comprehensive assessment program that included 10 clinical studies on aerosol chemistry (as well as data from 18 non-clinical studies), and involved thousands of participants in the US, Japan, UK and Poland. Evidence demonstrates that switching completely to IQOS, while not risk-free, presents less risk of harm compared with continuing to smoke cigarettes.*

Tobacco vapour vs smoke

IQOS tobacco vapour is less harmful than cigarette smoke. To demonstrate this, we conducted a comprehensive assessment program that included 10 clinical studies on aerosol chemistry (as well as data from 18 non-clinical studies), and involved thousands of participants in the US, Japan, UK and Poland. Evidence demonstrates that switching completely to IQOS, while not risk-free, presents less risk of harm compared with continuing to smoke cigarettes.*

Important information: IQOS is not risk-free and provides nicotine, which is addictive. Only for use by adults.
*Based on the totality of evidence available for IQOS in comparison with continuing to smoke.
Cigarettes expose others to smoke – IQOS doesn't

Cigarettes expose others to smoke – IQOS doesn't

IQOS doesn’t produce smoke or second-hand smoke. It produces a tobacco vapor that contains significantly less harmful substances,* resulting in less impact on the air and others around you compared to cigarette smoke.
IMPORTANT INFORMATION: IQOS is not risk-free for you or others around you.
*Average reductions in levels of a range of harmful substances (excluding nicotine) compared to the smoke of a reference cigarette.

Cigarettes negatively affect the air and others around you – IQOS doesn’t.*

IQOS doesn’t produce smoke or second-hand smoke. Because IQOS heats tobacco instead of burning it, it emits significantly less harmful substances compared to cigarettes** for you and those around you.

IMPORTANT INFORMATION: IQOS is not risk-free for you or others around you.

*Source: PMI study conducted under ISO standards simulating real-world scenarios and based on threshold limits established by existing air quality guidelines, when used in a setting where regulatory norms of adequate ventilation are respected.
**Average reductions in levels of a range of harmful chemicals (excluding nicotine) compared to the smoke of a reference cigarette.
Air quality
No smoke, less smell, IQOS has significantly less effect on the air and others around you than cigarettes.

Science machine

Did you know we’ve created a machine to show the significant differences between smoke produced by burning tobacco in a cigarette compared with the tobacco vapour generated when tobacco is heated in IQOS? Watch the science machine video to see more.

Switching to IQOS

Our studies show that the satiety of those who switched completely to IQOS is comparable to that of those who continued to smoke cigarettes.* Discover more about our scientific assessment journey.
IQOS is not risk-free and delivers nicotine, which is addictive. The best decision any smoker can make is to quit tobacco and nicotine use altogether.
* 3-month clinical study conducted in US and Japan with 160 adult smokers each, under near real-world conditions.
Switching to IQOS
Our studies show that the satiety of those who switched completely to IQOS is comparable to that of those who continued to smoke cigarettes.* Discover more about our scientific assessment journey.